YUNAK
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yunak Belediyesi Daimi İşçi Alım Sonuçları

Duyurular

Yunak Belediyesi Daimi İşçi Alım Sonuçları

Yunak Belediyesi Daimi İşçi Alım İlanı Sonuçları


KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Kamu Spotu Alo 140 Terör İhbar Hattı

Konu : Kamu Spotu                                                                                                                                                                                                  26/09/2017
 
 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan Kamu Spotu konulu 19/09/2017 tarihli ve 45599763-43889-(12288)-881-2056-4734-146808 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.
 
Ekli yazıda, terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik vatandaşlarımızdan alınan ihbarların terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara büyük katkı sağladığı ve vatandaşlarımızın terörle mücadeleye yönelik duyarlılık ve farkındalıklarının yanı sıra "Alo 140 Terör İhbar Hattı"nın bilinirliğini artırmak ve kullanımını daha da etkinleştirmek amacıyla spot film çalışmaları yapıldığı belirtilmekte olup,
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı tarafından hazırlatılan 42 saniye süreli "Alo 140 Sunucular" ve 45 saniye süreli "Alo 140 Ünlüler" adlı spot filmlerin Radyo Televizyon Üst Kurulunun 07.09.2017 tarihli ve 2017/35 sayılı toplantısında kamu yararına yönelik spot film olarak kabul edildiği ve www.rtuk.gov.trinternet adresinde yer alan "Spot Filmler - Kamu Spotları - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Kapsamında Tavsiye Kararı Verilen Kamu Spotları" bölümüne eklendiği belirtilmektedir.
 
Tüm kamuoyu ve vatandaşlarımıza duyurulur.
 
 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 19/09/2017 tarihli ve 45599763-43889-(12288)-881-2056-4734-146808 sayılı yazısı için tıklayınız...

 
 
 
Ünlülerin Alo 140 Tanıtımını İzlemek İçin Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz...

Ünlüler Alo 140 Tanıtımı

Sunucular Alo 140 Tanıtımı
 

DEVAMI

25/10/2017 TAŞINMAZ MALLALARIN İHALESİ ***İHALE YAPILMIŞTIR.***
 

 • Taşınmazın cinsi, yüzölçümü, niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı yukarıdaki  listede belirtilmiştir.
 • Şatış İhalesi 25.10.2017 günü yukarıdaki listede her bir taşınmaz için belirtilen saatte yapılacaktır.
 • Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden  25/10/2017 tarihinde her bir taşınmaz için belirlenen ihale saatine kadar Yunak Belediye Veznesine yatırmaları ve istenilen evrakları teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Her türlü vergi ,resim ve harçlar alıcıya aittir.
 • Taşınmazların tapu devri muhammen bedelin ve satıma bağlı her türlü vergi  resim harcın tamamının ödenmesine müteakip yapılacaktır.
 
 
 
 
 
İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar
 •        2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
      İstekliler ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
a) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge sunmak zorundadır.
e)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
f) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
 • .İdari şartname belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir www.yunak.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

***İHALE YAPILMIŞTIR.***

 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
Yunak Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • Aşure İkramı ( 2017 )
 • Yerel Yönetimler Sorumlu Mv. İlyas Şeker İlçe Ziyareti
 • Kalkınma Bakanı Lütvi ELvan ın İlçemizi Ziyareti
 • 15 Temmuz 2017 Etkinlikleri

Videolar

 • Sunucular Alo 140 Tanıtımı
 • Ünlüler Alo 140 Tanıtımı
 • İstikamet Yunak ta Faaliyetler ve Dönüşüm Abdullah Emre Demirhan
 • Abdullah Emre Demirhan ( Yunak Belediyesi )

TÜRKİYE CANIM FEDA

TÜRKİYE CANIM FEDA
Mevlana Kalkınma Ajansı