YUNAK
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taşınmaz Malların İhalesi İlanı (05.09.2017)

Duyurular

Taşınmaz Malların İhalesi İlanı (05.09.2017)

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ
GENEL ŞARTLAR
MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

 
1-Mülkiyeti Yunak Belediyesine ait olan aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
2-Taşınmaz Bilgileri:
  İL İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE TÜRÜ
1 Konya-Yunak Piribeyli Mah. - 752 544.14 m2 ARSA MESKEN ALANI 10.882.80 TL 326.50 TL 05.09.2017 14:10 AÇIK İHALE
2 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 253 1 392,42m2 ARSA MESKEN ALANI 11.762.60 TL 353.00 TL 05.09.2017 14:15 AÇIK İHALE
3 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 109 3 636,22m2 ARSA MESKEN ALANI 19.086.60 TL 573.00 TL 05.09.2017 14:20 AÇIK İHALE
4 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 107 3 986,77m2 ARSA MESKEN ALANI 29.603.10 TL 890.00 TL 05.09.2017 14:25 AÇIK İHALE
5 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 107 2 701,02m2 ARSA MESKEN ALANI 21.030.60 TL 631.00 TL 05.09.2017 14:30 AÇIK İHALE
6 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 107 1 686,88m2 ARSA MESKEN ALANI 20.606.40 TL 619.00 TL 05.09.2017 14:35 AÇIK İHALE
7 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 106 4 612,28m2 ARSA MESKEN ALANI 12.245.60 TL 367.50 TL 05.09.2017 14:40 AÇIK İHALE
8 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 106 3 654,02m2 ARSA MESKEN ALANI 13.080.40 TL 392.50 TL 05.09.2017 14:45 AÇIK İHALE
9 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 106 2 659,00m2 ARSA MESKEN ALANI 13.180.00 TL 395.50 TL 05.09.2017 14:50 AÇIK İHALE
10 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 197 83 633,85m2 ARSA MESKEN ALANI 12.677.00 TL 380.50 TL 05.09.2017 14:55 AÇIK İHALE
11 Konya-Yunak Piribeyli Mah. 197 84 718,64m2 ARSA MESKEN ALANI 14.372.80 TL 431.50 TL 05.09.2017 15:00 AÇIK İHALE
12 Konya-Yunak Piribeyli  Ma. 135 4 669.59m2 ARSA MESKEN ALANI 13.391.80 TL   402.00 TL 05.09.2017 15:05 AÇIK İHALE
13 Konya-Yunak Piribeyli Mah.   751 898,60m2 ARSA MESKEN ALANI 17.972.00 TL 540.00 TL 05.09.2017 15:10 AÇIK İHALE
14 Konya-Yunak Piribeyli Mah.           155 372.00 m2 ARSA MESKEN ALANI 7.440.00 TL 224.00 TL 05.09.2017 15:15 AÇIK İHALE
 
  MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
 ( M2 )
NİTELİK YAPI ALANI
(M2)
ARSA
PAYI
KAT İRTİFAKI MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE TÜRÜ
15 Konya/YunakPiribeyli Mh. - 883 388.51 DÜKKAN 160 TAM YOK 85.000.00 TL 2.550.00 TL 05.09.2017 13:40 AÇIK İHALE
16 Konya/YunakPiribeyli Mh. - 884 563.99 DÜKKAN 51 2/25 VAR 30.000 TL 900.00 TL 05.09.2017 13:45 AÇIK İHALE
17 Konya/YunakPiribeyli Mh.. - 884 563.99 DÜKKAN 81 3/25 VAR 50.000 TL 1.500.00 TL 05.09.2017 13:50 AÇIK İHALE
18 Konya/YunakPiribeyli Mh.. - 884 563.99 DÜKKAN 48 1/25 VAR 30.000 TL 900.00 TL 05.09.2017 13:55 AÇIK İHALE
19 Konya/YunakPiribeyli Mh.. - 884 563.99 MESKEN 125 3/25 VAR 57.000 TL 1.710.00 TL 05.09.2017 14:00 AÇIK İHALE
20 Konya/YunakPİribeyli Mh.. - 884 563.99 MESKEN 125 3/25 VAR 58.000 TL 1.740.00 TL 05.09.2017 14:05 AÇIK İHALE
 
3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Yunak Belediyesine ait taşınmazlar Yunak Belediye Başkanlığınca  05.09.2017 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 13:40-15:15  saatleri arasında yukarıdaki listede taşınmaza ait bilgiler hanesinde her bir taşınmaz için ayrı ayrı belirtilen saatte Yunak Belediyesi hizmet binasında encümen huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
   İstekliler ihalelere ilişkin bilgileri Yunak Belediye Başkanlığı Tahsilat Biriminden ve Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir, satış şartnamesine ulaşabilirler.
MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLAR:
  Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
      İştirakçilerin geçici teminat bedelini 05.09.2017 tarihinde ve saat 13:30’a  kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 05.09.2017 tarihinde saat 13:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
       2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
      İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge
5) İkametgah İlmuhaberi
6)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
7) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
8) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur. ( Borcu yoktur kağıdı vekalet veren adına olacaktır.)
 
MADDE 4- İDARENİN YETKİSİ
     İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
 
MADDE 5- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
     İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
     İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
     Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
     İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 
MADDE 6- HARÇ VE GİDERLER
     İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.
 
MADDE 7- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU
     İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
       İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra isterse tapu  tescilini alabilir.  
 
MADDE 8- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
1-Satışı yapılan taşınmazların tapu  tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır.
2-Taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz.
3-İdarede ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüğünü yerine getirmesinden  itibaren doksan (90) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
 
MADDE 9- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
     Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 
MADDE 10- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
     İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Yunak Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
MADDE 11-       
    Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.
 
Taahhüt eden veya vekilinin;                                                                                                        Tarih:…../…./2017
 
T.C. Kimlik No                   :                                                                                                           
Adı Soyadı                          :                                                                                                          İmza:
Görevi                                 :
Yasal Adresi                       :
 Tlf.                                     :
 
(İş bu şartname  beş (5) sayfa ve onbir (11) maddeden ibarettir.)                                                                                                                                                                                          
Abdullah Emre DEMİRHAN                                      
   Yunak Belediye Başkanı             

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Kamu Spotu Alo 140 Terör İhbar Hattı

Konu : Kamu Spotu                                                                                                                                                                                                  26/09/2017
 
 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan Kamu Spotu konulu 19/09/2017 tarihli ve 45599763-43889-(12288)-881-2056-4734-146808 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.
 
Ekli yazıda, terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik vatandaşlarımızdan alınan ihbarların terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara büyük katkı sağladığı ve vatandaşlarımızın terörle mücadeleye yönelik duyarlılık ve farkındalıklarının yanı sıra "Alo 140 Terör İhbar Hattı"nın bilinirliğini artırmak ve kullanımını daha da etkinleştirmek amacıyla spot film çalışmaları yapıldığı belirtilmekte olup,
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı tarafından hazırlatılan 42 saniye süreli "Alo 140 Sunucular" ve 45 saniye süreli "Alo 140 Ünlüler" adlı spot filmlerin Radyo Televizyon Üst Kurulunun 07.09.2017 tarihli ve 2017/35 sayılı toplantısında kamu yararına yönelik spot film olarak kabul edildiği ve www.rtuk.gov.trinternet adresinde yer alan "Spot Filmler - Kamu Spotları - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Kapsamında Tavsiye Kararı Verilen Kamu Spotları" bölümüne eklendiği belirtilmektedir.
 
Tüm kamuoyu ve vatandaşlarımıza duyurulur.
 
 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 19/09/2017 tarihli ve 45599763-43889-(12288)-881-2056-4734-146808 sayılı yazısı için tıklayınız...

 
 
 
Ünlülerin Alo 140 Tanıtımını İzlemek İçin Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz...

Ünlüler Alo 140 Tanıtımı

Sunucular Alo 140 Tanıtımı
 

DEVAMI

25/10/2017 TAŞINMAZ MALLALARIN İHALESİ ***İHALE YAPILMIŞTIR.***
 

 • Taşınmazın cinsi, yüzölçümü, niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı yukarıdaki  listede belirtilmiştir.
 • Şatış İhalesi 25.10.2017 günü yukarıdaki listede her bir taşınmaz için belirtilen saatte yapılacaktır.
 • Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden  25/10/2017 tarihinde her bir taşınmaz için belirlenen ihale saatine kadar Yunak Belediye Veznesine yatırmaları ve istenilen evrakları teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Her türlü vergi ,resim ve harçlar alıcıya aittir.
 • Taşınmazların tapu devri muhammen bedelin ve satıma bağlı her türlü vergi  resim harcın tamamının ödenmesine müteakip yapılacaktır.
 
 
 
 
 
İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar
 •        2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
      İstekliler ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
a) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge sunmak zorundadır.
e)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
f) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
 • .İdari şartname belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir www.yunak.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

***İHALE YAPILMIŞTIR.***

 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
Yunak Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • Aşure İkramı ( 2017 )
 • Yerel Yönetimler Sorumlu Mv. İlyas Şeker İlçe Ziyareti
 • Kalkınma Bakanı Lütvi ELvan ın İlçemizi Ziyareti
 • 15 Temmuz 2017 Etkinlikleri

Videolar

 • Sunucular Alo 140 Tanıtımı
 • Ünlüler Alo 140 Tanıtımı
 • İstikamet Yunak ta Faaliyetler ve Dönüşüm Abdullah Emre Demirhan
 • Abdullah Emre Demirhan ( Yunak Belediyesi )

TÜRKİYE CANIM FEDA

TÜRKİYE CANIM FEDA
Mevlana Kalkınma Ajansı