YUNAK
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çay Bahçesi İhalesi ( Kardelen )

Duyurular

Çay Bahçesi İhalesi ( Kardelen )

 
***İHALE YAPILMIŞTIR***
MADDE 1.           GENEL ŞARTLAR
İli                           : Konya
İlçesi                     : Yunak
Mahalle              : Yeni Mah.
Adres                   : Ümit Sok. No  :27
 Niteliği                               :Park (Çayocağı )
MADDE 2.           1. Maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz 27.07.2017 tarih ve 72 nolu encümen kararı ile Yunak Belediye Başkanlığı tarafından 18.08.2017 tarihinde saat 14:00 da Yunak Belediye Başkanlığı encümeni huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
MADDE  3.          Yunak Belediye Başkanlığınca 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı devlet ihale kanunu 45,46,47 . maddeleri hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ihale ile 1 yıllığına kiraya verilecektir.
MADDE  4.          İhaleye Katılacaklar
 • İkametgah ilmuhaberi
 • Nüfus Cüzdan sureti
 • Tüzel kişilerde imza sirküleri
 • Yunak Belediye Başkanlığına borçlarının olmadığına dair Yunak Belediye Başkanlığından alınacak borcu olmadığına dair belge,
 • Geçici teminat yatırıldığını gösterir belgeyi , 18.08.2017 Cuma günü saat :13:30 ‘a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
MADDE 5.           İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin yasal tebligat adresi ihaleye katılırken verilen yerleşim yeri adres beyanında belirtilen adres olup , bu adrese yapılacak her türlü tebligat aynı günde kendisine yapılmış sayılır. Bu adres noter bildirimi ile değiştirilebilir.
MADDE 6.           Taşınmazın kira süresi 1 yıldır.
MADDE  7.          Taşınmazın tahmini bedeli aylık 600.00 TL ve (yıllık kira bedeli ) 7.200.00 TL ; geçici teminat miktarı yıllık kira bedelinin % 3 ‘ü 216.00 TL ‘dir. Her ay kira bedeli kira sözleşmesinin başlangıç tarihine tekabül eden tarihten itibaren 5 gün içerisinde aylık peşin olarak yatırılacaktır. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında uygulanan Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.
MADDE 8.           Taşınmazın kesin teminat bedeli bir yıllık kira bedelinin % 6 sı oranındadır.
MADDE 9.           Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. ihale komisyonu tarafından alınan ihale kararları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. Maddesin de belirtilen süre içerisinde 15 ( on beş ) gün içerisinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. Belediye Başkanı ihaleyi onaylamadığı takdirde ihale hükümsüz olup , bu hususta ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.
MADDE 10.         ihale konusu taşınmazın kullanıma hazır hale getirilmesine müteakip İhale onayının ihale üzerinde kalan şirkete veya kişiye bildirilmesinden itibaren 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 57. Maddesinde belirtilen (15 ) onbeş günlük süre içerisinde kira sözleşmesini yaparak, geçici teminatı kesin teminata çevirterek ilk ay kira bedelini peşin olarak ödemek zorundadır. Aksi takdirde protesto çekmeye ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın ihale fesih edilerek, geçici teminat olarak yatırılan bedel belediyemiz bütçesine gelir kaydedilecektir.
MADDE  11.        Kira süresinin başlangıcı Yunak Belediye Başkanlığı tarafından mahallinde yapılan teslim tarihinde başlayacak olup , yapılacak kira sözleşmesi ile kiranın başlangıç tarihi belirlenecektir. Kiranın başlangıç tarihi olarak belirtilen tarih değiştirilemez. Bu hususta hiçbir itirazda bulunulamaz.
MADDE  12.        Kiracı kira sözleşmesinin bitiminden evvel işi terk ederse, iş yeri ticari faaliyetine devam etmez ise veya bu şartnamede belirtilen hükümlere uymazsa 2886 sayılı yasanın 62. Maddesi gereğince protesto çekmeye ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilerek gerekli yasal işlem yapılacaktır.
MADDE  13.        Kiracının vefatı halinde mirasçıları kiracının ölümünden itibaren en geç iki ay içerisinde aynı mukaveleyi devam edeceklerini yazılı olarak belediyeye bildirmelerine müteakip kendileri ile mukavelenin şartları dairesinde mukavele süresi içerisinde yeniden mukavele yapılır.
MADDE  14.        İhale konusu taşınmazın kullanımından kaynaklanan tüm arızalar , masrafı kendisine ait olmak üzere tamir ve bakımını yaptıracak, iş yerini kendi malı gibi kullanıp dikkatle koruyacaktır.
MADDE  15.        Kiracı belediyenin tembih ve yasaklarına aynen uymak mecburiyetindedir. Ayrıca bu işyerindeki bilumum faaliyetlerinden dolayı Belediyenin sıhri,inzibatı ve hukuki kontrol ve denetim hakkı saklıdır.
MADDE  16.        Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarının , kiralanan alanın konum ve yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.
MADDE  17.        Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde gerekli tadilat , badana gibi onarımları yapmak zorundadır.
MADDE  18.        Kiracı , idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez başkasına işgal ettirilemez ve amacı dışında kullanılamaz.
MADDE  19.        Kiracı ihale konusu taşınmazın elektrik ve su aboneliklerini kendi üzerine alacaktır. Abonelik işlemleri sırasında istenecek paylar ve ücretler kiracıya ait olacaktır. Ayrıca işyerinde kalorifer olanlar yakıt ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.
MADDE  20.        Taşınmazın terk veya tahliyesi anında kiracı teslim aldığı demirbaşları eksiksiz olarak teslim etmek, eksik bozuk veya kırık olanların bedelini ödemek zorundadır.
MADDE  21.        İşyerinin kiralama maksadı dışında kullanıldığının tespiti halinde hiçbir işleme hacet kalmaksızın mukavele tek taraflı fesh edildiği gibi teminatlar gelir kaydedilir.
MADDE 22.      Belediyeye yatırılan teminatlar kira müddeti devamınca iade edilmez. Belediye yapacağı tadilatlar sebebiyle taşınmazı tahliye ettirebilir. Kiracı bu konuda hiçbir hak talep etmeksizin 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 23.                Kiracı kiralanan taşınmazda yapmak istediği her türlü tadilat ve ilaveyi gösterir projeyi hazırlatıp belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne verecek ve Belediyeden yazılı izin almadıkça tadilat veya ilave yapmayacaktır. Belediyeden alınan izin ile yapılacak her türlü tadilat ve ilavelerin masraflarına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi idarenin takdirine aittir.  Belediye taşınmaza izni ve bilgisi dahilinde yaptırılan veya yapılacak olan masrafları ödeyip ödememe hususunda takdir yetkisi mevcut olup , kiracı belediye tarafından ödenmesi uygun görülmeyen tamir ve tadilat masrafları ile ilgili talepte bulunmayacaktır.
MADDE 24.           Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla içindeki demirbaşlar eksiksiz olarak teslim edilir.
MADDE 25.         Kiracı kira süresinin devamında kirayı ödemediği takdirde ilgili mevzuat ve kanunlar gereğince işlem yapılabilecektir. Ayrıca kiracı kira sözleşmesinin bitiminde derhal , sözleşmenin feshi halinde ise , tebliğata müteakip 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen tahliye etmemesi halinde , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesine göre kiracı tahliye edilir.
MADDE 26.         İhtilafların çözümünde Yunak Mahkemeleri ve Yunak İcra Daireleri yetkilidir.
                Bu şartnamede 26 maddeden oluşan yazılı şartları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat adresi olarak beyan ettiğim adrese yapılabilir.
 
 
 
İsteklinin Adı Soyadı- İmza                                                                                       İdare Yetkilisi                                                                                                                                                                                                                     ABDULLAH EMRE DEMİRHAN


KİRA ŞARTNAMESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Kamu Spotu Alo 140 Terör İhbar Hattı

Konu : Kamu Spotu                                                                                                                                                                                                  26/09/2017
 
 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan Kamu Spotu konulu 19/09/2017 tarihli ve 45599763-43889-(12288)-881-2056-4734-146808 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.
 
Ekli yazıda, terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik vatandaşlarımızdan alınan ihbarların terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara büyük katkı sağladığı ve vatandaşlarımızın terörle mücadeleye yönelik duyarlılık ve farkındalıklarının yanı sıra "Alo 140 Terör İhbar Hattı"nın bilinirliğini artırmak ve kullanımını daha da etkinleştirmek amacıyla spot film çalışmaları yapıldığı belirtilmekte olup,
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı tarafından hazırlatılan 42 saniye süreli "Alo 140 Sunucular" ve 45 saniye süreli "Alo 140 Ünlüler" adlı spot filmlerin Radyo Televizyon Üst Kurulunun 07.09.2017 tarihli ve 2017/35 sayılı toplantısında kamu yararına yönelik spot film olarak kabul edildiği ve www.rtuk.gov.trinternet adresinde yer alan "Spot Filmler - Kamu Spotları - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Kapsamında Tavsiye Kararı Verilen Kamu Spotları" bölümüne eklendiği belirtilmektedir.
 
Tüm kamuoyu ve vatandaşlarımıza duyurulur.
 
 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 19/09/2017 tarihli ve 45599763-43889-(12288)-881-2056-4734-146808 sayılı yazısı için tıklayınız...

 
 
 
Ünlülerin Alo 140 Tanıtımını İzlemek İçin Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz...

Ünlüler Alo 140 Tanıtımı

Sunucular Alo 140 Tanıtımı
 

DEVAMI

25/10/2017 TAŞINMAZ MALLALARIN İHALESİ ***İHALE YAPILMIŞTIR.***
 

 • Taşınmazın cinsi, yüzölçümü, niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı yukarıdaki  listede belirtilmiştir.
 • Şatış İhalesi 25.10.2017 günü yukarıdaki listede her bir taşınmaz için belirtilen saatte yapılacaktır.
 • Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden  25/10/2017 tarihinde her bir taşınmaz için belirlenen ihale saatine kadar Yunak Belediye Veznesine yatırmaları ve istenilen evrakları teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Her türlü vergi ,resim ve harçlar alıcıya aittir.
 • Taşınmazların tapu devri muhammen bedelin ve satıma bağlı her türlü vergi  resim harcın tamamının ödenmesine müteakip yapılacaktır.
 
 
 
 
 
İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar
 •        2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
      İstekliler ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
a) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge sunmak zorundadır.
e)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
f) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
 • .İdari şartname belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir www.yunak.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

***İHALE YAPILMIŞTIR.***

 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
Yunak Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • Aşure İkramı ( 2017 )
 • Yerel Yönetimler Sorumlu Mv. İlyas Şeker İlçe Ziyareti
 • Kalkınma Bakanı Lütvi ELvan ın İlçemizi Ziyareti
 • 15 Temmuz 2017 Etkinlikleri

Videolar

 • Sunucular Alo 140 Tanıtımı
 • Ünlüler Alo 140 Tanıtımı
 • İstikamet Yunak ta Faaliyetler ve Dönüşüm Abdullah Emre Demirhan
 • Abdullah Emre Demirhan ( Yunak Belediyesi )

TÜRKİYE CANIM FEDA

TÜRKİYE CANIM FEDA
Mevlana Kalkınma Ajansı