YUNAK
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

11/10/2017 TAŞINMAZ MALLARIN İHALESİ ***İHALE YAPILMIŞTIR***

Belediyemizden Haberler

11/10/2017 TAŞINMAZ MALLARIN İHALESİ ***İHALE YAPILMIŞTIR***

 

***İHALE YAPILMIŞTIR***
Mülkiyeti Yunak Belediye Başkanlığına ait ekte özellikleri belirtilen 18 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık artırma ihalesi ile satılacaktır.

 • Taşınmazın cinsi, yüzölçümü, niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı yukarıdaki  listede belirtilmiştir.
 • Şatış İhalesi 11.10.2017 günü yukarıdaki listede her bir taşınmaz için belirtilen saatte yapılacaktır.
 • Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden  11/10/2017 tarihinde saat 09: 45’e kadar Yunak Belediye Veznesine yatırmaları gerekmektedir.
 • Her türlü vergi ,resim ve harçlar alıcıya aittir.
 • Gayrimenkul bedelleri %50 si peşin , geri kalan bakiye uygulanacak kanuni faiziyle birlikte 12 eşit taksitle ödenecektir.       İlk taksitin vadesi peşin ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ayın aynı günüdür. Müteakip taksitlerde ayın aynı gününde ödenecektir. Ödeme gününün tatile rastlaması halinde ilk mesai günü ödeme günüdür. Taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde aylık %2 gecikme zammı uygulanacaktır. Gecikmenin 90 günden fazla olması halinde sözleşme fesh edilir kati teminat idareye gelir kaydedilir. Alıcı taşınmazın devri ile ilgili talepte bulunamaz. 
 • Taşınmazların tapu devri muhammen bedelin ve satıma bağlı her türlü vergi  resim harcın tamamının ödenmesine müteakip yapılacaktır. Ancak taşınmaz üzerine kurum lehine tesis edilecek ipotek ve ipotek feshi sebebiyle oluşacak tüm masrafların alacaklı tarafından karşılanması halinde taşınmazın tapu devri taksitlerin bitimi beklenmeksizin yapılabilecektir.
 
 
 
İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar
 •        2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
      İstekliler ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
a) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge sunmak zorundadır.
e)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
f) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
 • İdari şartname belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Belediyemizde Beyaz Masa İletişim Merkezi Açıldı

Yunak İletişim Merkezi​

İlçemizdeki hizmetlerle ilgili eksiklikleri tespit edin; e-posta, web sayfamız veya sosyal medya üzerinden bize iletin. Belediyemiz bünyesinde başvurunuzu çözüme ulaştıralım. 

İlçemizde yaşadığınız veya karşılaştığınız sorunları Belediyemize iletmenize olanak sağlayan online bir platformdur. 

Tespit ettiğiniz veya rahatsız olduğunuz durumları online ortamda belediyemize bildirerek çözüme katkı sağlayabilir ve daha iyi bir çevre için yaptığımız çalışmalara yardımcı olabilirsiniz.

bunun için gerekli çalışmalar bitmiştir. Anasayfa üzerinden menüler bölümündeki "BEYAZ MASA" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

DEVAMI

Sülüklü Mahallemizde Parke Taşı Yapımı

Sülüklü mahallemizde kilitli parke taşı yapım işi devam etmektedir. En kısa sürede parke taşı olmayan yol kalmayacak şekilde tamamlanacaktır.

DEVAMI

Başkanımız

baskan
ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
Yunak Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • Aşure İkramı ( 2017 )
 • Yerel Yönetimler Sorumlu Mv. İlyas Şeker İlçe Ziyareti
 • Kalkınma Bakanı Lütvi ELvan ın İlçemizi Ziyareti
 • 15 Temmuz 2017 Etkinlikleri

Videolar

 • Sunucular Alo 140 Tanıtımı
 • Ünlüler Alo 140 Tanıtımı
 • İstikamet Yunak ta Faaliyetler ve Dönüşüm Abdullah Emre Demirhan
 • Abdullah Emre Demirhan ( Yunak Belediyesi )

TÜRKİYE CANIM FEDA

TÜRKİYE CANIM FEDA
Mevlana Kalkınma Ajansı